Our News

HAPPY CHINESE NEW YEAR 2018

May everything beautiful and best be condensed into this card.
 I sincerely wish you happiness, cheerfulness and success.

愿一切最美好的祝福都能用这张贺卡表达,
真诚地祝您幸福、快乐、成功!

yuàn yīqiè zuì mĕ̌ihǎo de zhùfú dōu néng yòng zhè zhāng hèkǎ biǎodá,
zhēnchéng dì zhù nín xìngfú, kuàilè, chénggōng!

 

  • 13 February 2018
  • 03:05 PM